موزه سنگ های تاریخی هفت تنان

 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_1
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_2
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_3
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_4
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_5
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_6
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_7
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_8
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_9
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_10
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_11
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_12
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_13
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_14
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_15
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_16
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_17
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_18
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_19
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_20
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_21
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_22
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_23
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_24
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_25
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_26
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_27
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_28
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_29
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_30
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_31
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_32
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_33
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_34
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_35
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_36
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_37
 • موزه-سنگ-های-تاریخی-هفت-تنان_38

درباره موزه سنگ های تاریخی هفت تنان

تکیه هفت تنان که یکی از بناهای دوره زندیه می باشد، باغ مصفایی است در شمال آرامگاه حافظ در دامنه کوه تخت ضرابی ( کوه چهل مقام ) که علت نامگذاری آن به هفت تنان وجود هفت قبر عارف گمنام در این مکان است که کریم خان روی هر کدام از این قبور سنگ قبر بزرگی بدون کتیبه نصب کرده است .
در تالار بنا پنج مجلس با رنگ و روغن بر روی گچ نقاشی شده که به سهم خود از شاهکارهای نقاشی دوران زندیه است. این تصاویر در سال 1336 و 1337 ه.ش توسط نقاش و هنرمند فقید محمد باقر جهانمیری به همان طرح و نقش قدیمی اش تعمیر و مرمت گردید.
در حال حاضر از این عمارت و باغ به عنوان موزه سنگ های تاریخی استفاده می شود .
سنگ های موجود در این موزه متعلق به قرون 3 تا 11 ه.ق است که با انواع خطوط کوفی، ثلث، نستعلیق، دیوانی، توقیع، تعلیق، نسخ و ... تزئین شده اند.

  تلفن موزه سنگ های تاریخی هفت تنان : 32277877

  وب سایت موزه سنگ های تاریخی هفت تنان : -

  آدرس موزه سنگ های تاریخی هفت تنان : شیراز، تقاطع بلوار چهل مقام و بلوار هفت تنان


نمایش نقشه - موزه سنگ های تاریخی هفت تنانمراکز نزدیک موزه سنگ های تاریخی هفت تنان

جاذبه های اطراف موزه سنگ های تاریخی هفت تنان

اقامت گاه های اطراف موزه سنگ های تاریخی هفت تنان

رستوران های اطراف موزه سنگ های تاریخی هفت تنان