شما اینجا هستید: فارس | شیراز | آرامگاه سعدی

آرامگاه سعدی

 • آرامگاه-سعدی_1
 • آرامگاه-سعدی_2
 • آرامگاه-سعدی_3
 • آرامگاه-سعدی_4
 • آرامگاه-سعدی_5
 • آرامگاه-سعدی_6
 • آرامگاه-سعدی_7
 • آرامگاه-سعدی_8
 • آرامگاه-سعدی_9
 • آرامگاه-سعدی_10
 • آرامگاه-سعدی_11
 • آرامگاه-سعدی_12
 • آرامگاه-سعدی_13
 • آرامگاه-سعدی_14
 • آرامگاه-سعدی_15
 • آرامگاه-سعدی_16
 • آرامگاه-سعدی_17
 • آرامگاه-سعدی_18
 • آرامگاه-سعدی_19
 • آرامگاه-سعدی_20
 • آرامگاه-سعدی_21
 • آرامگاه-سعدی_22
 • آرامگاه-سعدی_23
 • آرامگاه-سعدی_24
 • آرامگاه-سعدی_25
 • آرامگاه-سعدی_26
 • آرامگاه-سعدی_27
 • آرامگاه-سعدی_28
 • آرامگاه-سعدی_29
 • آرامگاه-سعدی_30

درباره آرامگاه سعدی

همین که نام شیراز را می شنوی اولین چیزی که ذهنت را پر می کند نام حافظ و سعدی است. سعدی شیرازی بی تردید بزرگترین شاعری است که پس از حکیم ابوالقاسم فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خود روشن ساخته است. وی در اوایل سده هفتم هجری قمری در میان خاندانی که از عالمان دین بودند، در شهر شیراز متولد شد. مقدمات علوم ادبی و شرعی را در همان شهر آموخت و سپس برای ادامه تحصیلات به بغداد رفت و در مدرسه معروف نظامیه آن شهر به تعلیم مشغول شد.
پس از گذراندن ایام تحصیل در بغداد، سفرهای طولانی خود را در حجاز، شام، لبنان و روم آغاز کرد و بر وفق گفتار خویش، در اقصای عالم گشت و با هر کسی ایام را به سر برد و به هر گوشه ای تمتعی یافت و از هر خرمنی خوشه ای برداشت. سفری که وی در حدود سال 620-621 هجری قمری آغاز کرده بود در سال 655 هجری قمری مقارن با ایام حکمرانی اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی از «اتابکان سلغری» با بازگشت به شیراز پایان پذیرفت و حاصل این سفرها چیزی نبود جز دو شاهکار نامی اش بوستان و گلستان.او در بین سال های 691 و 694 هجری قمری در شیراز وفات یافت و در دامنه کوهی به نام پهند به خاک سپرده شد. بنای کنونی با اقتباس از کاخ چهل ستون در اصفهان و ابنیه قدیم دیگر توام با معماری جدید در دوره پهلوی و به سال 1331 خورشیدی ساخته شد.

  تلفن آرامگاه سعدی :

  وب سایت آرامگاه سعدی : -

  آدرس آرامگاه سعدی : 20 متری سعدی، محله سعدی،آرامگاه سعدی


نمایش نقشه - آرامگاه سعدیمراکز نزدیک آرامگاه سعدی

جاذبه های اطراف آرامگاه سعدی