مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)

 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_1
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_2
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_3
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_4
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_5
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_6
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_7
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_8
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_9
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_10
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_11
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_12
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_13
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_14
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_15
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_16
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_17
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_18
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_19
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_20
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_21
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_22
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_23
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_24
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_25
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_26
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_27
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_28
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_29
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_30
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_31
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_32
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_33
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_34
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_35
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_36
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_37
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_38
 • مسجد-جمعه-اصفهان-(مسجد-جامع)_39

درباره مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)

اگر می خواهید تحولات معماری دوره های اسلامی را یکجا ببینید سری به مسجد جامع یا جمعه اصفهان بزنید، مسجدی که یادگار پادشاهان، وزرا، امرا، رجال و بانوان خیر ایرانی بعد از اسلام است.
قسمتهاى دیدنى و جالب این مسجد با توجه به اینکه در ورودى مسجد در سمت شرق مى باشد بدین قرار است. - صفه هاى کوچک سمت راست دالان ورودى که ستونهاى مدور با تزیینات گچ بری دارد مشتمل بر آثار دوره دیلمیان-قرن 4 هجری قمری است . - چهلستون واقع در سمت چپ دالان ورودى که در ساختمان آن از سبک ابنیه ى سلجوقى پیروى شده از دوره ى پادشاهان آل مظفر در قرن 8 هجری قمری است.
- در ضلع جنوبى مسجد گنبد خواجه نظام الملک وزیر مشهور ملکشاه سلجوقى قرار دارد که سال ساختمان آن بین 465 تا 485هجرى است و به احتمال قوى در 473 هجرى به اتمام رسیده است کتیبه ى کوفى گنبدنام پادشاه وقت ملکشاه و وزیر او خواجه نظام الملک را دربردارد . عنوان ملکشاه در این کتیبه یمین خلیفه الله امیرالمومنین ذکر شده و خلیفه ى عباسى درآن زمان المقتدى بالله بوده است .
- چهلستون هاى طرفین این گنبد از دوره دوم عهد سلجوقى جانشینان ملکشاه و از اوایل قرن 6 هجری قمری است.
- چهلستونى که در منتهى الیه غربى این ضلع واقع شده از دوره ى شاه عباس اول صفوى است که در سال 1019 هجرى به ساختمانهاى مسجد افزوده شده است.
- ایوان جنوبى مسجد صفه ى صاحب که ساختمان آن از قرن 6 هجری قمری و تزیینات داخل و خارج آن از قرن هشتم، نهم، دهم و یازدهم هجرى است . دو منار این ایوان ظاهرا در عهد حسن بیک ترکمان افزوده شده است و در دوره ى این امیر نیرومند آق قویونلو و پادشاهانى مانند شاه طهماسب اول و شاه عباس دوم تعمیرات ضرورى مسجد به انجام رسیده و داخل و خارج این ایوان با تزیینات کاشیکارى آراسته شده است . در بین مقرنس کاری هاى طاق این ایوان نام ابوالنصر حسن بهادر که بانى تعمیرات و الحاقاتى در این مسجد بوده در یک لوحه کاشی کاری مورخ به سال 880 هجرى قرائت می شود.
- تزیینات کاشیکارى اطراف از دوره ى حسن بیک ترکمان معروف به اوزون حسن و از قرن نهم هجرى است.
- ایوان شرقى مسجد ایوان شاگرد که مشخصات سلجوقى خود را از قرن ششم بخوبى حفظ کرده است داخل این ایوان با آرایشهاى گچ بری قرن هشتم پیرایش شده و کتیبه ى کاشی کاری آن حاکى از تعمیرات دوره ى شاه سلیمان صفوى است .
- در مشرق این ایوان صفه ى عمر واقع شده که در دوره ى قطب الدین محمود شاه آل مظفر به وسیله مرتضى بن الحسن العباسى الزینبى در محل بناى قدیمى دیگرى ساخته شده است و در دوره ى حکومت پوشالى و موقتى اشرف افغان تعمیر شده و به دستور او کتیبه و الواحى در این صفه افزوده شده است . وجه تسمیه ى این ایوان به عمر نه خلیفه دوم بنابرآنچه اهل سنت مى گویند بلکه عمربن عبدالعزیز عجلى از آل ابودلف است که در اصل بانى ساختمان این صفه و مدرسه ى مقابل آن بوده است.
- ایوان غربى مسجد ایوان استاد که ساختمان آن از قرن ششم هجرى است و تزیینات کاشی کاری آن بیشتر از نوع خطوط بنایى است .این ایوان در دوره ى پادشاهى شاه سلطان حسین صفوى تعمیر و تزیین شده و با کتیبه ها و الواحى در قالب خطوط مختلف آراسته شده است.
- در شمال ایوان غربى مسجد کوچکى از دوره ى اولجایتو ایلخان مسلمان مغول واقع شده است که محراب عالى گچبرى آن در سال 710 هجرى به دستور وزیر ایرانى او محمد ساوى ساخته شده است و طاقهاى آجرى متنوع دارد . محمد ساوى یا ساوجى در سال 711 هجرى بر اثر سعایت بدگویان به دستور اولجایتو کشته شده است ولى این اثر ارزنده دوره ى صدارت او همچنان نام او را در تاریخ جاویدان کرده است . نام نامى استاد حیدر اصفهانى که سازنده ى این محراب عالى گچ بری است نیز در آخر حاشیه ى کتیبه محراب  برجاى مانده است.
-در مغرب ایوان غربى و مسجد اولجایتو شبستانى از دوره ى حکومت سلطان محمدبن بایسنقر تیمورى واقع شده که سال ساختمان آن 851 هجرى است و بانى ساختمان آن عماد بن مظفر ورزنه اى از امراى لشکر وى بوده است . کتیبه ى ثلث زیباى سردر این شبستان تاریخى را سیدمحمود نقاش نوشته است . عمادبن مظفر مسجد باشکوهى هم در محل تولد خود در ورزنه بنا کرده است.
-ایوان شمالى مسجد معروف به صفه ى درویش از قرن 6 هجری قمری است کتیبه ى گچبرى داخل آن از دوره ى شاه سلیمان صفوى است و تزیینات کاشی کاری نماى خارجى آن از اقدامات اداره ى باستانشناسى اصفهان در سالهاى 1336 و 1337 خورشیدى بوده و به این مناسبت کتیبه اى به خط بنایى به یادگار گذاشته شده است.
- در طرفین ایوان شمالى و شمال آن چهلستون هایى از قرن 6 هجری قمری موجود است که مخصوصا چهلستون شرقى آن داراى طاقهاى متعدد با نقوش مختلف آجرى است و از قسمتهاى جالب این بناى عظیم تاریخى به شمار مى رود .
- شمالى ترین اثر تاریخى مسجد جمعه گنبد تاج الملک مشهور به گنبد خاکى است که بانى آن ابوالغنائم تاج الملک خسرو فیروز شیرازى وزیر دیگر ملشکاه سلجوقى بوده است و سال ساختمان آن درکتیبه ى دور گنبد سال 481 هجرى ذکر شده است و اثر بى همتایى در بین آثار دوره ى سلجوقیبه شمار مى رود. پروفسور آرتور اپهام پوپ ایرانشناس مشهور امریکایى راجع به این یادگار عظیم تاریخى اصفهان چنین نوشته است: این بنا با عظمت خاموش، جدى و اسرار آمیزش یکى از زیباترین آثار معمارى جهان است .

  تلفن مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع) : 34456400

  وب سایت مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع) : -

  آدرس مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع) : اصفهان، خیابان عبدالرزاق، میدان امام علی، مسجد جامع

  زمان بازدید مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع) :
 • شنبه 9:00 AM تا 4:00 PM
 • 1 شنبه 9:00 AM تا 4:00 PM
 • 2 شنبه 9:00 AM تا 4:00 PM
 • شنبه3 9:00 AM تا 4:00 PM
 • 4 شنبه 9:00 AM تا 4:00 PM
 • 5 شنبه 9:00 AM تا 4:00 PM
 • جمعه 9:00 AM تا 4:00 PM

نمایش نقشه - مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)مراکز نزدیک مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)

جاذبه های اطراف مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)

اقامت گاه های اطراف مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)

رستوران های اطراف مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)

مراکز خرید اطراف مسجد جمعه اصفهان (مسجد جامع)