آرامگاه میرفندرسکی

  • آرامگاه-میرفندرسکی_1
  • آرامگاه-میرفندرسکی_2
  • آرامگاه-میرفندرسکی_3
  • آرامگاه-میرفندرسکی_4
  • آرامگاه-میرفندرسکی_5
  • آرامگاه-میرفندرسکی_6
  • آرامگاه-میرفندرسکی_7

درباره آرامگاه میرفندرسکی

کنار قبرستان معروف و به نام تخت فولاد اصفهان تکیه ای قرار گرفته که به نام صاحب حکیم و دانشمندش میرفندرسکی مزین شده است. این تکیه که از دیگر یادگاران دوران صفوی است، متعلق به ابوالقاسم فِندِرسکی، معروف به میرفندرسکی (ح 970-1050ق/1563-1640م)، حکیم و دانشمند دورة صفوی و از استادان بنام مکتب اصفهان است. پدران او از بزرگان سادات استراباد بودند و جدش میرصدرالدین در ناحیه فندرسک از قرای استراباد صاحب املاکی بود و بعد از جلوس شاه‌عباس اول (966ق) به دربار او پیوست.

  تلفن آرامگاه میرفندرسکی :

  وب سایت آرامگاه میرفندرسکی : -

  آدرس آرامگاه میرفندرسکی : اصفهان، خیابان فیض، قبرستان تخت فولاد


نمایش نقشه - آرامگاه میرفندرسکیمراکز نزدیک آرامگاه میرفندرسکی

جاذبه های اطراف آرامگاه میرفندرسکی

اقامت گاه های اطراف آرامگاه میرفندرسکی

رستوران های اطراف آرامگاه میرفندرسکی

مراکز خرید اطراف آرامگاه میرفندرسکی