استودان گبرها

  • استودان-گبرها_1
  • استودان-گبرها_2
  • استودان-گبرها_3

درباره استودان گبرها

استودان گبرها یا استخوان‌دان گبرها، در شهر ری و دامنه شمالی کوه بی‌بی شهربانو قرار دارد. در این محل زرتشتیان اجساد مردگان خویش را طعمه حیوانات می‌ساخته‌ و پس از جدا شدن گوشت و خشک شدنش، استخوان ها را در استودان که معمولا ً از سنگ یا آهک یا گل می‌ساختند قرار می‌دادند.
تاریخ احداث این دخمه، ظاهراً به زمان ساسانیان یا شاید جلوتر از آن برسد. در این مکان آنها اجساد مردگان خویش را طعمه حیوانات می‌ساخته‌اند چون طبق آیین و اعتقادشان، دفن مرده در خاک، یا انداختنش در آب خروشان رودخانه و یا حتی سوزاندن شان در آتش حرام است، زیرا عناصر چهارگانه (آب، باد، آتش و خاک) را مقدس و به آلودگی کشاندنشان را امری ناشایست می‌دانستند.

  تلفن استودان گبرها : -

  وب سایت استودان گبرها : -

  آدرس استودان گبرها : تهران، شهر ری، چهارراه خط آهن، پشت دانشگاه آزاد اسلامی، سمت راست جاده مشیریه، دامنه شمالی کوه بی بی شهربانو


نمایش نقشه - استودان گبرها


مراکز نزدیک استودان گبرها